Big5字碼表 0xBC00 區

Big5 共通 | CP950 | Big5-2003 | Big5-HKSCS | Big5-UAO
0123456789ABCDEF
BC20                
BC30                
BC40
BC50
BC60
BC70 
BC80                
BC90                
BCA0 
BCB0 
BCC0
BCD0漿
BCE0
BCF0